Şırnak Belediyesi 3 Adet D Plaka İhale İlanı

 1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Şırnak Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/04/2018 tarih 2018/47 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden, aşağıda belirtilen güzergâhlarda toplam 3 adet 15+1 minibüs Şehir içi D plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle satılacaktır.

1-Nolu Güzergâh:  ” Cezaevi- Tatarlar Caddesi-Balkan Apt.-Yıldırım Caddesi-Som Halı Saha-Sola dönüş Trafo-Tekser- Anadolu Lisesi U dönüş-Şaranlar yokuşu-Işıklar-Devlet Hastanesi- Mehmet Emin Acar Kampüsü. (2 adet)

2- Nolu Güzergah:  Mesire Yaşam Parkı-Tümen Afet Konutları-Tümen-Ömer Kabak Meydanı-Gazi Caddesi-Meydan-Lise Caddesi-Karayolları-Ş. Ali Batmaz Caddesi-Hoca Ahmet Yesevi Caddesi –Tarım İl Müd.-Işıklar- Devlet Hastanesi-Mehmet Emin Acar Kampüsü. (1 adet)

 

 1. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Satış İhalesi 11/09/2018 Salı günü saat 14.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile Şırnak Belediyesi Başkanlık makam odası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 1. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 

HAT GÜZERGÂHI HAT NO MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

%3

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

 

 

1.       Nolu Güzergah

4 NOLU HAT 69.000 TL 2.070 TL 11/09/2018 14.00
5 NOLU HAT 69.000 TL 2.070 TL 11/09/2018 14.15
2.      Nolu güzergah
2 NOLU HAT 61.666 TL 1.849.98 TL 11/09/2018 14.30

 

 1. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin Hatların Satış şartnamesini Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden 250,00TL. (İkiyüzelliTürk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

 

 1. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

 • İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 (İki Yüz Elli)TL bedel karşılığında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden temin edilecektir, Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Şırnak Belediyesi Zabıt Müdürlüğünden veya (486) 216 12 05 ( dahili 153) nolu telefondan başvurabileceklerdir.
 • İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgâhı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

 1. a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre Temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

 1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre Temin edecekleri belge,

5.6-İstekliler Adina vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli Adina teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında yatırdığına dair makbuz

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi.

5.9- Şırnak Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir).

5.10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü),

5.11– Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

 

5.12- İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 11.09.2018 Salı günü (ihale günü) saat 14.00’a kadar İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) dosyalarını teslim etmek gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez).

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7- İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

                                                                                                                                     Şırnak Belediye Başkanlığı

asas