ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN ENGELSİZ YAŞAM PARKI VE İÇİNDEKİ AHŞAP RESTORANIN KİRALAMA İHALE İLANI

 ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ENGELSİZ YAŞAM PARKI VE İÇİNDEKİ AHŞAP RESTORANIN KİRALAMA İHALE İLANI

 1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Şırnak Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı ve içinde bulunan ahşap restoranın kiralamasına, 2886 Sayılı kanunun 51.(g) maddesi uyarınca açık arttırma usulü 15 (onbeş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

 1. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Kira İhalesi 10/12/2018 Pazartesi günü saat 14.00’da başlayarak Şırnak Belediyesi Başkanlık makam odası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

 1. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:
Sıra    No  

Mahal

Muhammen Bedel

15 Yıllık (TL) Kdv hariç

Geçici Teminatı

(TL)

 

Ana Faaliyet Konusu

1 Engelsiz Yaşam Parkı ve Ahşap Restoran 864.000,00 25.920,00 Park ve Restoran

 

 

 1. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin Taşınmazların kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 3.000,00TL. (ÜçbinTürk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

 1. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

 1. A) İstekli gerçek kişi ise;
 2. a) Kanuni ikametgâhı olması,
 3. b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarasını bildirmesi
 4. c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

 1. d) Noterden onaylı imza sirküleri
 2. e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 4. g) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

ğ) Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim borcu olmadığına dair belge

 1. h) İhaleye iştirak edecekler, İhale şartnamesinde belirtilen hususlara uygun işletme yapacaklarına dair noter onaylı taahhütname
 2. B) İstekli tüzel kişilik ise;
 3. a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge
 4. b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname
 5. c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve hiç bir vergi borcu olmadığına dair belge (Kurumlar Vergisi, K.D.V, Stopaj vb)

ç) Şirketin bağlı olduğu Sosyal Sigortalar Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge

 1. d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarasını bildirmesi
 2. e) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)
 3. f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
 4. g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ğ) İhaleye iştirak edecekler, ihale şartnamesinde belirtilen hususlara uygun işletme yapacaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

 

asas