2019 YILI OCAK AYINA AİT MECLİS KARARLARI 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Hüsna BAYRAM adına kayıtlı 707 ada 52 ve 53 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.   İmar Komisyonu Raporu:   İmar komisyonumuzca, Şırnak İlimiz, Merkez Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada...

Continue reading

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 EYLÜL AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 333 ada 4 nolu parselde kat ve yoğunluk artışına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;   Bahse konu parselin 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında E=1,80...

Continue reading

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 AĞUSTOS AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce Şehrimizin muhtelif yerlerine İlan Reklam Panoları’nın” yerleştirilmesi işi için bütçe tertibine konulan ödenek yetersizliğinden dolayı, İtfaiye Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçesinin 06.01.04.01 “Kara Taşıt Alımları” harcama kaleminde bulunan 400.000,00 TL.’ nin ve Zabıta Müdürlüğüne ait 03.02.06.90 “Diğer Özel...

Continue reading

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 01/08/2016 tarih ve 2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 806 hektar büyüklüğündeki alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan yaklaşık 160 hektar alan imar planları dışında kalıp 25.01.2018 tarihli...

Continue reading

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 HAZİRAN AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Belediyesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıkların Toplanması, Taşınması ve Değerlendirmesi İşi’ nin 10 (On) yıl süre ile ihaleye çıkarılması için Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.   GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi sınırları...

Continue reading

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 MAYIS AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; söz konusu Merkez Riskli Alan Revizyon İmar Planları İmar Komisyonuna havale edilmiştir.   İMAR KOMİSYON RAPORU:        Şırnak İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 01/08/2016 tarih ve 2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 806 hektar...

Continue reading

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 NİSAN AYI’NA  AİT MECLİS KARARLARI   GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Belediye Başkanı’na ait 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. ve 56.maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun...

Continue reading

2018 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MART AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI     GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ   Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 8. Fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı...

Continue reading

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2018 YILI ŞUBAT AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.01.2018  tarih ve 76 sayılı yazı ve eki Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş,  yapılan   müzakere ve görüşmeler neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde...

Continue reading

2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

              2018 YILI OCAK AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI   BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİMADDESİ Meclis tatil ayının tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı. Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2018 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN: GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ...

Continue reading