BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 01/08/2016 tarih ve 2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 806 hektar büyüklüğündeki alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan yaklaşık 160 hektar alan imar planları dışında kalıp 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Sırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki yazısı ile verilen yetkiye istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ihalesi yapılan “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme,  Revizyon İmar Planı  ve  Mevcut  Durum  Analizi,  İmar  Uygulaması, Kentsel Tasarım Ön Projesi, Matematiksel Ve Finansal Model (Teknik Rapor), Uzlaşma Süreci, Tüm  Verilerin  ve  Sürecin  Coğrafi  Bilgi  Sistemi  Ortamında  Hazırlanması” işi kapsamında  “ANKARA İMAR PLANLAMA HARİTA İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin tarafından yapılan Şırnak Merkez riskli alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planları Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir.

 

Gerek İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında düzenlenen A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı Özel Teftiş Raporunda belirtilen tetkikler ile onaylanan merkez riskli alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarına uyumlu olması için ilgili Belediyesince ihale usulü ile ANKARA İMAR PLANLAMA HARİTA İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’ye yaptırılan Şırnak Merkez riskli alan dışı 510 hektar revizyon ve ilave imar planları incelenmiştir:

 

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 21.02.2013 tarihli ve 2737 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca onaylanan Mardin-Siirt-Batman-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları ile uyuştuğu,

 

-Bu planın yine 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporunda ele alınan “08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon ıslah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarının (merkez riskli alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planları + merkez riskli alan dışı 510 hektar revizyon ve ilave imar planları) onaysız hâlihazır paftalar üzerinde çizildiği” tenkitinin aksine bu planın onaylı halihazırlar üzerine çizildiği, plan açıklama raporunun, lejant paftasının ve plan hükümlerinin olduğu,

 

-“ANKARA İMAR PLANLAMA HARİTA İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından yapılan 510 hektar revizyon ve ilave imar planlarının ulaşım hiyerarşisi ve ulaşım bağlantı noktalarının bitişik olduğu 645 hektar revizyon ve ilave imar planı ulaşım hiyerarşisi ve ulaşım bağlantı noktaları ile uyumlu olduğu ve her iki plan arasında fonksiyon bütünlüğü olduğu,

 

-1/5000 ölçekli 510 hektar revizyon ve ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının uyuştuğu ve herhangi bir fonksiyon farklılığın olmadığı,

-3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine aykırı yapıldığı tespit edilen ve planın bütünlüğünü bozan hiçbir plan değişikliğinin işlenmediği, ancak; ruhsatlı yapılar ya da ruhsat başvurusu yapıldığı tespit edilen yapıların haklarının korunmasına yönelik plan notları geliştirildiği,

 

-Konut ve ticaret onama sınırı olarak 2015 tarih onaylı revizyon ve ıslah imar planı onama sınırının korunduğu,

 

-3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi gereğince alınan 27.03.2018 tarihli ve 215130 sayılı DSİ 10.Bölge Müdürlüğü’nün  Kurum görüşü ve ek CD dere hatlarının plan paftalarına işlendiği,

 

-İmar planında jeolojik etüd raporunda uygun olmayan olarak belirtilen alanların yapılaşmaya açılmadığı,

 

-Mülkiyet ve hâlihazır durumu dikkate alınarak sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlendiği,

 

-Bu planın yapımında altlık olarak kullanılan 2015 tarih onaylı revizyon ve ıslah imar planına göre donatı büyüklüklerinin mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde belirtildiği şekilde korunarak standartlarının düşürülmediği, görülmüş olup Şırnak merkez riskli alan 645 ha revizyon ve ilave imar planlar ile bitişik olması ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Raporu gereği Şırnak Belediyesi İmar Komisyonuna havale edilen 510 ha revizyon ve ilave imar planlarının oybirliği ile kabulüne İmar  Komisyonunca karar verilmiş olup bu karara istinaden bahse konu Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 hektar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 27/06/2018 tarihli ve 222 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

ŞIRNAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAÇAK SU TARİFESİ

1 Sayaçla Oynama (mühür koparma, camı kırma, kelepçeyi sökme, sayacı ters çevirme, iğneyle sayacı durdurma, sayacı tahrip etme v.b.) 250 TL
2 Borcundan dolayı kesik olan yerin suyunun açılması yada başka bir düzenekle su kullanımı 250 TL
3 Abone geçici fesihte olduğu halde izinsiz su kullanıma 500 TL
4 ŞIRNAK BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı olmayan sayaç takma 500 TL
5 Sayaçsız su tüketimi 500 TL
6 Şamandırasız su kullanıp su taşmalarına neden olma 500 TL
7 Abonesiz su kullanma 750 TL
8 Sayaç dışı harici hat çekme 750 TL
9 Sayaç dışı depodan düzenekle su kullanma (hortum v.b.) 500 TL
10 Güneş enerjisinin sayaçtan geçmemesi 500 TL
11 Sayaç dışı daimi yada geçici bağlantı yaparak başkasına su vermek 750 TL
12 Yeşil alan sulaması için ayrı hat çekme 800 TL
13 İzinsiz şebekeye bağlantı yapma, şube yolu veya şebekede tahribat yapmak 800 TL
14 Yağmur sularının izinsiz kanala akıtılması 500 TL
15 Kullanılmış sularını açığa akıtmak. Birikmiş atık suları  açığa boşaltarak çevreyi kirletmek 500 TL
16 Kaçak kanal bağlantısı yapmak 500 TL
Yukarıdaki ceza oranları mesken aboneleri için tamamı, ticari aboneler için iki kat, sanayi aboneleri için üç kat, ,inşaat aboneleri için dört kat olarak, resmi daireler için beş kat uygulanır.
(Tarife Değişikliği Genel Kurulunun 22.05.2015/09 sayılı kararı)

831 sayılı Sular Hakkındaki kanuna

7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanunun

Yukarıdaki cezalar atıksu abonelerine, ait olduğu grubun 1/2 oranında uygulanır.

Kaçak su kullanımı ortak kullanım alanları için (merdiven yıkama, yeşil alan sulaması, halı yıkama v.b.) blok sayısı X 3 kat olarak uygulanır. Ceza yönetici abonesine toplam olarak yüklenir. Yönetici yoksa müştereken ve müteselsilen uygulanır/tahsil edilir.

Yukarıdaki cezalar tekrarı halinde iki kat olarak uygulanır.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısına istinaden; İlimiz Merkezinde kaçak su kaybını önlemek için, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce hazırlanıp, meclise sunulan Kaçak Su Tarifesi, idari para cezasının yukarıda belirlenen ücret üzerinden aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde çalışan mevcut işçi personellerinin yetersizliği nedeniyle, Belediyemiz Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçe İşleri ile Su ve Kanalizasyon işlerimizin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda zaman zaman aksamalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle, Belediyemiz işlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Belediyemiz Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçe İşleri ile Su ve Kanalizasyon İşleri kapsamında Şırnak Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere, 15 İşçi’nin işe alınmasına oy birliği ile karar verildi.

asas