BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 HAZİRAN AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Belediyesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıkların Toplanması, Taşınması ve Değerlendirmesi İşi’ nin 10 (On) yıl süre ile ihaleye çıkarılması için Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 01/08/2016 tarih ve 2016/9082 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen yaklaşık 806 hektar büyüklüğündeki alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanan yaklaşık 160 hektar alan imar planları dışında kalıp 25.01.2018 tarihli ve 14513

sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yetki devri hk.”daki yazısı ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Teftiş raporu doğrultusunda yaklaşık 645 hektar imar planı için sunulan Gerekçe Raporu ile Cizre Belediyesi, Şırnak İl Özel İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik ekibinden oluşturulan uzman komisyonunca tanzim edilen rapor ışığında düzenlenen İmar Komisyonu kararı ışığında Şırnak Merkez 645 ha revizyon ve ilave imar planları 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Belediyemiz Meclisin oybirliği ile kabulüne Karar verilmiştir.

İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve 344 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2018 tarihli ve 88132 sayılı yazısı sonrasında yine İmar ve Şehircilik işleri Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarih ve 369 sayılı yazısı gereği Zabıta Müdürlüğünce 09.05.2018-23.05.2018 tarihleri arasında askıya alınan imar planına parsel maliklerince askı süresi içerisinde itiraz edilen ek onaylı listede bulunan taşınmazlar dışında kalan 645 ha revizyon ve ilave imar planı kısımlarının kesinleşmesine,

Ayrıca ek onaylı listede bulunan parsel maliklerince askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilip Belediyemiz Meclisine sunulmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2018 tarihli ve 387 sayılı yazısına istinaden;

02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon ve ilave imar planlarında atık duruma düşmüş yol alanları ile parsellerle yeni tasarlanan imar yolu arasındaki ihdaslık alanların talep halinde parsel maliklerine satılması ve satışı için bedel tespitlerinin kıymet takdir komisyonunca yapılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon ve ilave imar planlarında atık duruma düşmüş yol alanları ile parsellerle yeni tasarlanan imar yolu arasındaki ihdaslık alanların talep halinde parsel maliklerine satılması için kararı alınmak üzere encümene yetki verilmesi ve satışı için bedel tespitlerinin kıymet takdir komisyonunca yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisinin oluşumu için, Birlik Tüzüğünün 13. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemizi Birlik Meclisinde temsil etmek üzere asil üyeliğine; Belediyemiz Meclis Üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR ve Zabıta Müdürü Yusuf YALÇIN’ın, yedek üyeliğine ise Mali Hizmetler Müdür Vekili Hatice ÖZDEMİR’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Belediyemiz Başkanlığı bünyesinde hurdaya ayrılmış olan 1 adet Loder Kepçe, 2 adet Kamyon, 1 adet Parke Taşı Döşeme Makinası ve muhtelif miktarda Demir-Çelik malzemelerinin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’ na verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve 78 sayılı “Yardım” konulu yazı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve 78 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Genç Liderler Derneği’nin 08.05.2018 tarihli ve 73.18/02 sayılı yazısında; Şırnak Genç Liderler Derneği olarak Kort Tenis Turnuvası düzenlemek istedikleri, bunun için gerekli malzemeler olan tenis topları, raketler, kupalar ve ödüllerin alınmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3.000,00 TL.’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereğince; Şırnak Genç Liderler Derneği tarafından düzenlenecek Kort Tenis Turnuvasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin bedeli olan 3.000,00 TL.nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve 79 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 29.05.2018 tarihli ve E.10459001 sayılı yazısında; Kurumumuz ile işbirliği halinde yürütülen şal-şapik projesinde kullanılmak üzere 15.000,00 TL.ek ödenek tahsis edilmesi talep edilmektedir.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

Bu itibarla;  Şırnak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Belediyemiz ile işbirliği halinde yürütülen şal-şapik projesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 15.000,00 TL.ek ödeneğin Belediyemizce tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

 

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve 80 sayılı “Yardım” konulu yazı ve ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve 80 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Tenis Spor Kulüp Derneği’nin 07.05.2018 tarihli ve 2018-2 sayılı yazısında; Söz konusu kulübün bünyesinde bulunan engelli sporcuların yetiştirilmesinde ve turnuvalara hazırlanmasında kullanılmak üzere 1 adet Tekerlekli Sandalye, 4 adet Maç Raketi, 4 adet Sırt Çantası ve 4 adet Eşofman’ın alınması için ihtiyaç duyulan 27.000,00 TL’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu itibarla, Şırnak Tenis Spor Kulübü bünyesinde bulunan engelli sporcuların yetiştirilmesinde ve turnuvalara hazırlanmasında kullanılmak üzere 1 adet Tekerlekli Sandalye, 4 adet Maç Raketi, 4 adet Sırt Çantası ve 4 adet Eşofman’ın alınması için ihtiyaç duyulan 27.000,00 TL’nin  Şırnak Tenis Spor Kulübü ile yapılacak protokol sonucunda Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve 81 sayılı yazısı ekinde bulunan 73 Şırnak Belediye Spor Kulübü’nün yazısında; Söz konusu kulübün giderleri ve 2. Geleneksel Şırnak Belediyesi Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen müsabakaların ödülleri için ihtiyaç duyulan 100.000,00 TL’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu itibarla, 73 Şırnak Belediye Spor Kulübü’nün giderleri ve 2. Geleneksel Şırnak Belediyesi Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen müsabakaların ödülleri için ihtiyaç duyulan 100.000,00 TL’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Söz konusu yazıda; Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Yerleşkesinde bulunan yaşam alanı inşaatının tamamlanması için ekte belirtilen ve toplam maliyeti 76.735,00 TL. olan malzeme ve işçilik desteğine ihtiyaç duyulduğu, bu desteğin Belediyemiz Başkanlığınca yapılması talep edilmektedir.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

Bu itibarla; İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Yerleşkesinde bulunan yaşam alanı inşaatının tamamlanması için ilgi yazı ekinde belirtilen ve toplam maliyeti 76.735,00 TL. olan malzeme ve işçilik desteğinin Belediyemiz Başkanlığınca nakdi yardım olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

asas