BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 EYLÜL AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

 

İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 333 ada 4 nolu parselde kat ve yoğunluk artışına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında E=1,80 yapılaşma koşullarına sahip Ayrık Nizam 5 (beş) kat konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.” daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında bahse konu parsel TAKS=0,30 ve emsal=1,20 yapılaşma koşullarına sahip Ayrık Nizam 4 kat konut alanı olarak planlandığı, Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında bahse konu parsel TAKS=0,30 ve emsal=1,20 yapılaşma koşullarına sahip Ayrık Nizam 4 kat konut alanı olarak planlanan taşınmazın yapılan plan değişikliği ile Yençok=6 kat ve E=3,40 Şeklinde yapılaşma koşullarına dahil edilmiştir. Bu parselde yerinde mevcut olarak bulunduğu ve fiilen kullanıldığı görülen iki yapının plan değişikliğine dahil edilmediği, yapılan kat ve yoğunluk artışına istinaden yaklaşık 600 Metrekare yeşil alan ayrıldığı görülmüştür.

14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 5.fıkrasının (a) bendine göre Yürürlükteki imar planına gören yapılan 2,20 lık emsal artışına karşılık ayrılması gereken yeşil alanın mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre ayrılması gereken sosyal ve teknik altyapı alanlarına nazaran eksik ayrıldığı ve bu yeşil alanın cephesinin imar yolundan mahreç alacağı şekilde ayrılması gerektiği tespit edildiğinden bu plan değişikliği dosyasında İmar Komisyonumuzca belirlenen teknik eksikliklerin giderilmesi halinde Belediyemiz Meclisinde tekrar değerlendirilmek üzere bu aşamada reddine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Belediyemiz İmar Komisyonunun; İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 872 ada 1 nolu parsele ait maliki olan Hekim ÇELİK adlı vatandaşın Belediyemize ilettiği çekme mesafelerine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde;

1.195,27 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında Ayrık Nizam 4 kat konut alanında olması sebebiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında TAKS=0,30 ve KAKS=1,20 yapılaşma koşullarına sahip ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak planlandığı, 07.05.2014 tarihli ve 2014/62 sayılı ve 02.06.2014 tarihli ve 2014/67 sayılı meclis kararı ile; 872 ada 1 nolu parselde (Eski 705 ada 47 nolu ) mevcut yapı olması sebebiyle taşınmaz ayrık nizam 4 kattan ayrık nizam 6 kat konut alanı değiştirildiği, Belediyece alınan yapı ruhsatı harcı olmasına rağmen bu yapıya ayrık nizam 6 kat şeklinde yapı ruhsatı düzenlenmediği tespit edildiği, Yürürlükte bulunan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23.maddesinde 872 ada 1 nolu parselde (Eski 705 ada 47 nolu ) bulunan 6 katlı yapıya tekabül eden 4 er metre bahçe çekme mesafelerine uyulmadığı, Yerinde mevcut ve kullanılan binanın batı tarafının imar yoluna 0.88 cm ve arka kısımda 1,83 cm olarak çekme mesafelerine sahip olduğu görülmüş olup binanın mevcut ölçüleri ile imar planına işlendiği tespit edilerek;

Bahçe mesafelerinin belirlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23.maddesinde “uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa” ibaresi de baz alınarak yapılan imar planı değişikliğinde binanın mevcut durumunun baz alındığı, herhangi bir yoğunluk artışına gidilmediği, 07.05.2014 tarihli ve 2014/62 sayılı ve 02.06.2014 tarihli ve 2014/67 sayılı meclis kararı ile de kat artışının gerçekleştiği, Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/404 dosya nolu 2014/618 numaralı gerekçeli kararında suç konusu yapının imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmeleri halinde verilen cezanın ortadan kalkacağı hükmü gereğince bahse konu yapının yapı ruhsatının verilebilmesi amacıyla çekme mesafelerinin ve mevcut kütlenin işlendiği imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu tarafından daha detaylı incelenip, tanzim edilecek rapora göre Meclisimizce karar vermek üzere bir sonraki Meclis toplantısında karara bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

 

İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 443 ada 3 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parselin bulunduğu 443 ada ile 444 ada arasındaki kadastral boşluğun 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 5 (beş) metrelik yaya yolu olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.” daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında bahse konu kadastral boşluk 5 metre yaya yolu olarak planlandığı,

Bahse konu yolun bulunduğu kadastral boşluk ile bu yolun birleştiği 20 metrelik karayolu ile arasında ihdaslık düzeyde kadastral boşlukların bulunduğu, bu boşlukların 443 ada 1 ve 6 nolu ile 444 ada 2 ve 3 nolu parseller tarafına da uzadığı, bahse konu ihdaslık düzeyde kadastral boşlukların üzerinde vatandaşlarca yapı yapıldığı,

Bahse konu yaya yolunun imar planından iptali durumunda 444 ada 3 nolu parselin mahreçsiz kalacağı ancak bu parsel önünde bulunan ihdaslık alanın Belediyece parsel malikine satışının yapılması durumunda mahreç sorununun çözüleceği görüldüğünden 444 ada 3 nolu parsel önündeki boşluğun parsel malikine satışının sağlanması,

 

İmar planı değişikliğine konu imar yolunun arazinin topoğrafik yapısı ile bu alanda yapılan bina yoğunluğu sebebiyle fiili olarak açılabilmesinin mümkün olmadığı tespit edildiğinden bu yolun imar planından iptali halinde ihdaslık alanların ile meydana gelecek kadastral boşlukların bu alanda yapılan ruhsatsız evlerin imar barışından faydalanması için satışlarının gerçekleşmesi şartıyla alınan İmar Komisyonu kararının oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

 

İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 460 ada 48 ve 52 nolu parsellerden geçen imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

Bahse konu parsellerden geçen imar yolunun 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 10 metre genişlikte olduğu, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.” daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 12 metrelik taşıt yolu olarak planlandığı,

İmar yolunun plan değişikliğine konu olan kısmının her iki tarafında 48 ve 52 nolu parseller bulunduğu, yolun 52 nolu parsele girdiği ve parselin büyük kısmını işgal ettiği tespit edilmiştir.

Bu yolun kaydırılmak istendiği parselde varsa yapıya sorun teşkil edip etmeyeceği, yolun kaydırılmak istendiği parsel malikinin muvafakatının olup olmadığı, yol kaydırma işlemi gerçekleşse bile 52 nolu parselin yürürlükteki imar planında belirlenen yapılaşma şartlarına göre yapılaşabilip yapılaşamayacağı ile kaydırılmak istenen imar yolunun mevcut yolla durumunun tespiti gibi araştırmaların İmar Komisyonunca tamamlanıp tanzim edilecek raporun Belediyemiz Meclisine karar vermek üzere havalesi gerçekleşene kadar konunun tekrar İmar Komisyona havale edilmek üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonuna ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

 

237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi; “(Değişik:17/9/2004-5234/4md.) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Denilmektedir.

Bu itibarla, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait iş ve hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, 3 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu’ nun alınmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi Mahmut AÇAR adına kayıtlı 468 ada 6,7 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

  GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Şakir ÜREK adına kayıtlı 707 ada 4  nolu parselde yapılan imar planı değişiklinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Şakir ÜREK adına kayıtlı 707 ada 4 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Mustafa ÇAKAN adına kayıtlı 571 ada 2  nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

 

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Kasım GİÇER adına kayıtlı 501 ada 27  nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 29/08/2018 tarihli ve 47 sayılı yazısında;

Şırnak Gençlik Ve Spor Kulübümüz Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Erkekler Türkiye Kupası ile 1. Lig Erkekler Müsabakalarına katılım hakkı elde etmiş olup 14.09.2019-10.03.2019 tarihleri arasında müsabakalar gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin birçok güzide kulübünü ilimizde misafir edeceğimiz gibi bizler de deplasmanlı sportif seyahatlere çıkacağız. Sporcularımızın bu seyahatler esnasındaki iaşe ve ibate giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla Spor Kulübümüze 50.000,00 (Ellibintürklirası) TL nakdi yardımda bulunulması talebinde bulunulmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu itibarla; Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin belirtilen giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 20.000,00 TL.nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

asas