BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 AĞUSTOS AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce Şehrimizin muhtelif yerlerine İlan Reklam Panoları’nın” yerleştirilmesi işi için bütçe tertibine konulan ödenek yetersizliğinden dolayı, İtfaiye Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçesinin 06.01.04.01 “Kara Taşıt Alımları” harcama kaleminde bulunan 400.000,00 TL.’ nin ve Zabıta Müdürlüğüne ait 03.02.06.90 “Diğer Özel Malzeme Alımları” harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.Maddesi gereğince ödenek aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;  Zabıta Müdürlüğü’nün 30/07/2018 tarihli ve 334 sayılı yazısı ekinde bulunan Belediye Trafik Komisyonu Kararları’nın aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 31/07/2018 tarihli ve 110 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Gelişim Spor Kulübü Derneği’nin 20/07/2018 tarihli 02 sayılı yazısında; Gelişim Spor Kulübü Derneğinin Şırnak Merkezde olduğu, mevcut imkanlarla il genelinde ve bölgesel liglerde bir çok farklı branşta faaliyet gösterdiği, bunun yanı sıra bölgede başarılar da elde ettiği, 2018-2019 sezonunda Futbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Halter ve Basketbol branşlarında da bölgesel liglere katılmak için nakdi yardım talebinde bulunulmaktadır

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek  amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu itibarla, 2018-2019 sezonunda Futbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Halter ve Basketbol branşlarında bölgesel liglere katılmak için Gelişim Spor Kulübü Derneğine Belediyemiz Başkanlığınca 12.000,00 TL.nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 31/07/2018 tarihli ve 111 sayılı yazısı ekinde bulunan Şırnak Genç Liderler Derneği’nin 23/07/2018 tarihli ve 73.18/04 sayılı yazısında; Şırnak Genç Liderler Derneği olarak Şırnak’ta ilk defa geçen yıl  Şırnak Belediyesi ile ortaklaşa 3 gün süren Çocuk Şenliğinin yapıldığı, bu şenliğe aileler ile birlikte 6 bin kişinin katıldığı, bu yıl tekrar 2.sinin düzenlenmesi için gelen talepleri karşılamak istedikleri için söz konusu yazıları ekinde yazılı bulunan toplam tutarı 39.050,00 TL. olan malzemelerin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereğince; Şırnak Genç Liderler Derneği tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan Çocuk Şenliğinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin bedeli olan 39.050,00 TL.nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Fen İşleri Müdürlüğünün 30/07/2018 tarihli ve 197 sayılı yazısı ekinde bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığının 03/07/2018 tarihli ve 2606543 sayılı yazısında; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı kışlasında yapılacak inşaatlarda kullanılmak üzere, 2000 Paket Çimento Portland 42,5 (50 Kg.lık paketlerde), 900 M3 Kum(0,3) ve 120 M3 Hazır Betona ihtiyaç duyulduğu ve bu malzemelerin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

Bu nedenle, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı kışlasında yapılacak inşaatlarda kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan 2000 Paket Çimento Portland 42,5 (50 Kg.lık paketlerde), 900 M3 Kum(0,3) ve 120 M3 Hazır Beton malzemelerinin ayni yardım olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki yazısı ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında düzenlenen A.Ö:78/7, M.D: 25/11 sayılı Özel Teftiş Raporunda belirtilen tetkikler gereği Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanıp yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2018 tarihli ve 88132 sayılı yazısı gereği Zabıta Müdürlüğünce 09.06.2018 tarihinde 15 günlük süre ile askıya çıkarılan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarına mülk sahipleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan ve İmar Komisyonumuzca değerlendirilen;

-Karar ekinde ada parsel bilgisi bulunan listede özel mülklere yönelik yapılan itirazların; Çekme mesafesinin düşürülmesi, kat artışı, imar yolunun belli bir kesimde daraltılması, rekreasyon ve mesire yerlerinin kaldırılması, ihdas çıkarımına yönelik yol düzenlemesi şeklinde olduğundan parsel bazında rant oluşumunu engellemek amacıyla çekme mesafelerinin düşürülmesi, kat artışlarının yapılması, yeşil alanın kaldırılarak donatı standardının düşürülmesi ve haksız ihdas oluşumlarını engellemek maksadıyla yapılan itirazların reddine,

Ancak imar planı revizyonunun bütününü ilgilendiren aşağıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan;

1-Şırnak Merkez 707 ada 13 ve 14 nolu parsellerin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon ıslah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında “Korunacak Bahçe” olduğu ancak; Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Konut Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Şırnak İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Bila tarihli ve 800541 sayılı yazısında; “Söz konusu İmar Planı Revizyonu için Şırnak Belediyesinin onaylı imar planı içerisinde kalan alanlarda yapılacak işlemler için İl Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca görülmemektedir.” denilmesine rağmen taşınmazın fiziki yapısı, hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı dengesi karşılaştırılması neticesinde bahse konu taşınmazın mer-i imar planında bulunduğu “Korunacak Bahçe” fonksiyonuna geri alınması,

2Şırnak Merkez 552 ada 1 ve 3 nolu parsellerin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında “Mesire ve Rekreasyon Alanı” olduğu ancak; Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Konut Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Ancak taşınmazın fiziki yapısı, hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesi neticesinde bahse konu taşınmazın mer-i imar planında bulunduğu “Mesire ve Rekreasyon Alanı” fonksiyonuna geri alınması,

3Şırnak Merkez 708 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerde; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bulunan ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Konut Alanı” olarak gösterilen park alanlarının hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesinin sağlanması ile planda donatı standardının korunması amacıyla mer-i imar planında göründüğü gibi korunması ayrıca bu parsellerde düzenlenen imar yollarının da ulaşım hiyerarşisi bakımından mer-i imar planında olduğu gibi korunması,

4Şırnak Merkez 576 ada 11, 13, 18, 19, 23, 24, 53 nolu parsellerin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bulunan ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Konut Alanı” olarak gösterilen park alanlarının hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesinin sağlanması ile planda donatı standardının korunması amacıyla mer-i imar planında göründüğü gibi korunması,

5Şırnak Merkez 396 ada 32 nolu parselin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bulunan ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Konut Alanı” olarak gösterilen park alanlarının hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesinin sağlanması ile planda donatı standardının korunması amacıyla mer-i imar planında göründüğü gibi korunması,

6Şırnak Merkez 502 ada 3 nolu parselin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında “Mesire ve Rekreasyon Alanı “olarak bulunmaktadır. Ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında bu parsellerin 60 metrelik karayolu ile jeolojik sınır olarak uygun olmayan alan arasının “Konut Alanı”, arka cephede kalan kısımları DSİ görüşünde belirtildiği gibi dere ve “Mesire ve Rekreasyon Alanı “olarak gösterilmiştir. Bahse konu yapı adasının bütünlüğünün bozulması ile bu yapı adasında bulunan dere taşkın sınırı ve hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesinin sağlanması ile planda donatı standardının korunması amacıyla mer-i imar planında göründüğü gibi korunması,

7Şırnak Merkez 501 ada 86 ve 97 nolu parseller; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı” “7 metrelik imar yolu” ve “Park” olarak görünmektedir. Ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında bu parsellerden geçen 7 metrelik imar yolunun parsel sınırına göre düzeltildiği ve 501 ada 86 nolu parselin bütün olarak “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Ancak bu parselde bulunan “Uygun Olmayan Alan” sınırına göre çekme mesafelerinin işlenmesi, 7 metrelik imar yolunun parsel sınırına göre düzenlenmesi sonucu azalan parkın “uygun olmayan alan” sınırına göre arka kısımda gösterilmesi,

8Şırnak Merkez 710 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında “Mesire ve Rekreasyon Alanı” olduğu ancak; Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Konut Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Ancak taşınmazın fiziki yapısı, hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesi neticesinde bahse konu taşınmazın mer-i imar planında bulunduğu “Mesire ve Rekreasyon Alanı” fonksiyonuna geri alınması,

9-02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında bulunan jeolojik etüd olarak “uygun olmayan alan” sınırına denk gelen ve bu kısımlarında gerek park ve gerekse çekme mesafeleri işlenmeyen parsellerde “uygun olmayan alan” sınırına denk gelecek şekilde çekme mesafelerinin işlenmesi,

10-Şırnak Merkez 795 ada 18 nolu parselin, 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında plansız alanda kalmakta iken Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında TAKS=0,30 ve KAKS=0,60 yapılaşma koşullarına sahip 2 (iki) katlı konut alanına alındığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde bahse konu parselin her ne kadar Bakanlar Kurulunca Şırnak Merkez de ilan edilen riskli alan sınırı içerisinde kaldığı tespit edilse de imar planı çalışmalarının yapılması esnasında 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri doğrultusunda yapılması gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği sebebiyle mer-i imar planında olduğu gibi plan onama sınırı dışına alınması,

11-Şırnak Merkez 501 ada 37, 47 ve 501 ada 46 nolu parsellerin; Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında Ticaret alanında kaldığı tespit edilmiş olup bu parsellerin 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında konut alanında olması ayrıca onaylanan revizyon ve ilave imar planında yol boyu parsellerin İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğünce konut alanına alınması talebi olduğundan cadde boyu bütünlüğün bozulmaması açısından bu parsellerin de Konut Alanı olarak lejantlandırılması,

12-Şırnak Merkez 576 ada 8 ve 11 nolu parsellerin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında “Konut Alanı” ve İmar Yolları olarak görülmektedir. Belediyemiz 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında bu parsellerin ön kısımlarının yol boyu Ticaret Konut Olması sebebiyle bu parselinde ön kısmının Ticaret Konut Alanına alınması ve bu parsellerin arka kısımları için öngörülen Konut Alanı ile önerilen TİCK (Ticaret Konut) Alanını birbirinden 7 metrelik imar yolu ile ayrılması şeklinde düzeltilmesi,

13-Şırnak Merkez 703 ada 1, 4, 5, 8, 9,10, 11, 18, 19, 20, 22 ve 23 nolu parsellerde 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bulunan imar yollarına göre ifraz gerçekleştirildiği ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında bu yolların kaldırılması ve kaydırılması sebebiyle bazı parsellerin mahreçsiz kalması ve yeni oluşan parselasyona göre kaydırılan imar yolunun uygun olmadığı görüldüğünden bu parsellerin ortasında kaldırılan imar yolu ile kuzey kısmında kaydırılan imar yolunun mer-i imar planına göre yeniden düzenlenmesi,

14-Şırnak Merkezde bulunan ve 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında geniş karayolu ve imar yolları etrafında bulunup TİCK (Konut Ticaret Alanı) olarak gösterilen ilk sıra parsellerin 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında gösterilen konut alanına alınması, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında gösterilen yol boyu konut altı ticaret alanların korunması,

15- Şırnak Merkez 410 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bulunan ancak 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Mesire ve Rekreasyon Alanı” olarak gösterilen konut alanların fiziki yapısı ile hesap edilen plan nüfusu ve buna hizmet edecek donatı yoğunluğu dengesinin sağlanması ile planda donatı standartının korunması amacıyla mer-i imar planında göründüğü gibi korunması

16-Şırnak Merkez 576 ada 30 nolu parselin; 08.04.2015 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon Islah ve İlave imar planı ile 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında büyük oranda Konut Alanı olarak gösterilen taşınmazın 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan 645 hektar revizyon ve ilave imar planlarında “Park Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiş olup oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla bu parselin büyük oranda konut olarak tasarlanması

17-Şırnak Merkez 560 ada 1 parsel ile alakalı Mardin İdare Mahkemesinin 2015/3979 Esas Sayılı Dosyası ile alınan 2016/1845 sayılı kararı gereği; Meri imar planında bu parselde tasarlanan yol ve yeşil alanın oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi amacıyla meri planın o kısmının ve meri plana yapılan itirazın red edilmesinin iptal ettiği anlaşılmış olup, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüş ve izni dışında 60 metrelik karayoluna müdahale edilememesi sebebiyle gerek mahkeme kararının yerine getirilmesi gerekse oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla söz konusu 560 ada 1 nolu parselde bulunan 10 metrelik imar yolu ile yeşil alanların yeniden düzenlenmesi şeklinde İmar Komisyonunca uygun görülen itirazların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 3194 Sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlıklı 18.madde hükmünde “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.” denilmektedir.

Mülkiye müfettişliği teftiş raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Şırnak Merkez Riskli alan içi 160 hektar onaylı revizyon imar planı dışında kalan yerlerin belediyemize verilen plan ve tasarım yetkisi ışığında 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez riskli alan 645 hektar imar planında Şırnak Merkez Yeşilyurt Mahallesi 272 ada 1 ile 271 ada 2 nolu parsellerde ayrılan Yeşil alan, camii, resmi kurum alanı gibi donatı alanlarının fiilen uygulanabilmesine, Ebubekir Camii yanı olması ve bölgenin duyduğu ihtiyaca binaen Muhittin BENEK adlı vatandaşın Belediyemize hibe yolu ile yapacağı taziye evi yapımına olanak tanımak ile mülkiyet sorunlarını çözebilmek ve bu parsellerde yukarıdaki hükümde belirlenen yasal DOP oranını sağlamak amacıyla 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Şırnak Merkez Yeşilyurt Mahallesi 272 ada 1 ile 271 ada 2 nolu parsellerde kamu menfaati gereğince resen 18.madde uygulama yapılması/yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kerem TEMEL adına kayıtlı 333 ada 4 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi ,Yeşilyurt Mahallesi, Hekim ÇELİK adına kayıtlı 872 ada 1  nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet AŞAN adına kayıtlı 443 ada 3  nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

 

Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Sait YUMAK adına kayıtlı 460 ada  48, 52 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Sait YUMAK adına kayıtlı 460 ada  48, 52 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkezinde ikamet eden Engelli vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması uygun olacağı düşünülerek, Engelli bireylerin daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşturulması toplumsal bir sorumluluktur. Engelli bireyleri toplumun ayrı bir kesimi olarak değil, bütünleşmiş bir parçası olarak algılamak ve onların sosyal alanda etkinliğini arttırmak adına gerekli düzenlemeleri yapmak Belediyelerin öncelikli görevleri arasında sayılabilir.

 

Bu amaçla, “Bakanlar Kurulunun 08/01/2002 tarih ve 2002/3654 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacaklarının tespitine ilişkin karar uyarınca”; İlimiz Merkezinde ikamet eden Engelli vatandaşlarımızın engellilik oranı en az %40 ve üzeri olan engellilerin ikamet ettiği meskenlerde, Engelliler için tanzim edilen kimlik kartını ibraz edenler için % 50 oranında su indiriminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Cizre Engelsiz Hayat Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 31.07.2018 tarihli ve 2018/5 sayılı (Engelli Tatili) konulu yazısının ekinde bulunan “Beraber Gezelim, Beraber Görelim” adlı Projede; Proje kapsamında yapılacak çalışmalarda engellilerin sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması, yıllardır kendilerini eve kapatan ve kendilerini toplum üzerinde bir yük olarak hisseden engellilerimizin hayata olan bağlarının artmasını ve hayattan tat almalarını sağlanması, bununla beraber engellilerin sosyal hayat içerisinde var olan olaylar ve durumlar karşısında kendilerini ifade edebilmeleri, karşılaştıkları şartlar karşısında durabilmelerinin amaçlandığı belirtilmektedir. Bu Proje kapsamında, İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan 25 engelli vatandaşımızı Antalya İli Alanya İlçesine tatile götürebilmesi için 80.000,00 TL.’ye ihtiyaç duyulduğu ve bu paranın Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçelerden yardım yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun “Yardım ve işbirliği” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve  adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.” Denilmektedir.  

Bu itibarla; “Beraber Gezelim, Beraber Görelim” adlı Projede; Proje kapsamında yapılacak çalışmalarda engellilerin sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması, yıllardır kendilerini eve kapatan ve kendilerini toplum üzerinde bir yük olarak hisseden engellilerimizin hayata olan bağlarının artmasını ve hayattan tat almalarını sağlanması, bununla beraber engellilerin sosyal hayat içerisinde var olan olaylar ve durumlar karşısında kendilerini ifade edebilmeleri, karşılaştıkları şartlar karşısında durabilmeleri amacıyla,  söz konusu proje kapsamında; İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan 25 engelli vatandaşımızı Antalya İli Alanya İlçesine tatile götürebilmesi için proje maliyetinin yüzde ellisine tekabül eden 40.000,00 TL.’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

asas