Ambalaj Atıkları Toplama, Taşınması ve Değerlendirmesi İşi İhalesi İlanı

     T.C.

      ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şırnak Başkanlığı Belediye Encümenin 22.06.2018 tarih ve 2018/32 Sayılı kararı ile 29.06.2011 tarihli ve 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci ve 8 inci maddelerine dayanılarak ve 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” Şırnak Belediyesi Mücavir Sınırları içerisinde bulunan Ambalaj Atıkların Toplanması, taşınması ve değerlendirmesi işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre TÜİK tarafından belirlenen yıllık Yİ-ÜFE endeksi artışı ile 120 aylığına kiraya verilmesi ihalesi, 31/07/2018 tarihinde saat 14.00’da Şırnak Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

İhalenin konusu İşin Yapılacağı Muhammen bedeli İhale süresi Geçici teminat (%3) İhale tarihi ve saati
Ambalaj Atıkları Toplama, Taşınması ve değerlendirmesi işi Şırnak Belediyesi Hizmet Sınırları 311.416,70 TL 120 Ay 9.342,50 TL 31.07.2018 14:00

 

İdarenin:

 1. Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 40 Merkez/ŞIRNAK
 2. Telefon ve Faks: 0 486 216 12 05 ve 0 486 216 12 14
 3. Elektronik Posta Adresi:
 4. İhale Dokümanının Temin Edileceği Adres: Şırnak Belediyesi -Temizlik işleri Müdürlüğü
 5. İşe Başlama Tarihi: yer teslimden sonra
 6. Doküman Bedeli: 2.500,00 TL (ikibinbeşyüzlira)

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı,
 4. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 5. İhaleye gireceklerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından toplama ve ayırma konusunda geçici faaliyet Belgesi, çevre lisans ve yetki belgeleri, araçların ruhsatları (kiralık ise kiralık sözleşmeleri), Çevre Mühendisi diploma belgesi, Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi Belgesi,
 6. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 7. İsteklinin aşağıda bulunan Kalite belgelerini ihale dosyasında sunması zorunludur. Bu Belgelerinin Kapsamı bu şartnamenin konusu ile ilişkin olmalıdır.
 • TS EN ISO 9001 :2015 Türkak onaylı olmalıdır.
 • TS EN ISO 14001:2015 Türkak onaylı olmalıdır.
 • TS OHSAS 18001:2008
 1. Geçici Teminat Makbuzu
 2. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 3. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 5. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 6. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 7. Şırnak Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. (İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)
 8. Mizan ve gelir tablosu
 9. Konuya ilişkin iş hacmini gösteren belgeler,
 10. İhaleye katılacakların Şırnak Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira, vergi borcu, emlak ve su borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 11. 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına göre cezalı olmadığına dair beyanı
 12. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 13. 2886 Sayılı ihale Yasası’nın 29’ncu maddesine istinaden; ihale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 14. 2886 sayılı kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

asas