ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, “DÜKKAN KİRALAMA İHALE İLANI”

                                                                   ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                       DÜKKÂN KİRALAMA İHALE İLANI

  1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Şırnak Merkez Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanat Sokağında bulunan (4 adet dükkân) Dükkânların kiralamasına, 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

  1. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ: Kira İhalesi 02/10/2017 Pazartesi günü saat 14.00’da başlayarak 15’er dakika ara ile Şırnak Belediyesi Başkanlık makam odası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

  1. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:
Sıra    No  

Mahal

Yüz ölçümü (m2) Muhammen Bedel

Yıllık (TL) Kdv hariç

Geçici Teminatı

(TL)

 

Ana Faaliyet Konusu

1 A Nolu Dükkan 29,70 5.197,50 156,00 Dükkan
2 E Nolu Dükkan 29,60 5.180,00 155,40 Dükkan
3 I Nolu Dükkân 34,50 6.037,50 182,00 Dükkan
4 K Nolu Dükkân 33,20 5.810,00 175,00 Dükkan
5

 

 

  1. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin Taşınmazların kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 100,00TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

  1. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

8) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) Şırnak Belediyesine borcu (Emlak, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

Şırnak Belediyesi

asas