2019 YILI OCAK AYINA AİT MECLİS KARARLARI 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Hüsna BAYRAM adına kayıtlı 707 ada 52 ve 53 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar komisyonumuzca, Şırnak İlimiz, Merkez Yeşilyurt Mahallesi, 707 ada 52 ve 53 nolu parsellerden geçen 7 metrelik imar yolunun kaydırılarak özel eğitim tesis alandan diğer tarafa kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 7 (beş) metrelik yaya yolu ile ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında yine 7 metrelik imar yolu ve konut alanı ile beraber 52 nolu parselin özel eğitim tesis alanı olarak planlandığı ve uygulama görerek terk edildiği ve kadastral yola niteliğine kavuştuğu tespit edilmiştir.

 

707 ada 52 ve 53 nolu parsellerin ortasından kuzey güney doğrultusunda mülkiyet sınırına göre geçen 7 metrelik imar yolunun kaydırılarak özel eğitim tesis alanının büyütülmesine yönelik 707 ada 53 nolu parselden geçirilerek plan değişikliğinin yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu parsellerin ortasından geçen 7 metrelik yolun kaydırıldığı parselin malikinin muvaffakatının yanısıra 707 ada 53 nolu parselin yolun kaydırıldığı kısmında mevcut halihazırda yapı mevcut olduğundan dolayı İmar Komisyonumuzca reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi Hüsna BAYRAM adına kayıtlı 707 ada 52 ve 53 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet NAMDAR adına kayıtlı 564 ada 3, 11, 12 nolu parseller ve 420 ada 2 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; bahse konu parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonu çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu komisyon tarafından daha detaylı çalışma yürütülüp, tanzim edilecek rapor doğrultusunda karar vermek üzere, bir sonraki Meclis toplantısında gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Salih ERTAŞ adına kayıtlı 705 ada 88, 89, 90 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

        İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 705 ada 88, 89, 90 nolu parsellerden geçen ancak; yapı adasını tamamlayarak bu parsellerin arka kısmından geçen çekme mesafesi çizgisi rotası ile yapılaşma nizamında belirtilen çekme mesafelerinin uyuşmaması nedeniyle yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planları doğrultusunda, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanı, ön bahçe çekme mesafesi 5 metre, yan bahçe çekme mesafesi 3 metre olarak planlandığı görülmüştür. Ayrıca yapı adasının etrafını tamamlayarak bu parsellerin hem ön hem arka hem de yan tarafından geçen 5 metre çekme mesafesi çizgisi belirtilmiştir.

 

Şırnak İli, Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan 705 ada 88, 89, 90 nolu parsellerin çevresi ile mekansal ve sosyal açıdan uyumunu sağlamak amacıyla planlama alanında imar planı değişikliğinde gerek mevcut yapılaşma gerekse de kadastral mülkiyet dikkate alınmış; planda önerilen 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesi yapılaşma koşullarının sağlanmasında engel teşkil etmekte olduğu, yapılaşma koşullarına uygun bir şekilde yapı yerleşebilmesine imkan tanıyan çekme mesafelerinin nizamında belirtildiği gibi ayrık nizamda ön çekme mesafesi 5 metre yan çekme mesafelerinin de 3 metre olacak şekilde yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Ön çekme mesafesinin beş metre olarak belirlendiği ancak bu çekme mesafesi ile beraber yapı adasının etrafını tamamlayarak parsellerden 89 nolu parselin hem ön hem arka tarafından ve 88 nolu parsel ile 90 nolu parselin hem ön hem arka hem de yan tarafından beş metre olarak devam ettiği, bu durumun teknik çizim hatasından kaynaklandığı ancak parselleri yapılaşamaz hale getirdiği tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliğinde yoğunluk artışına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu sebeple; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yapabilme imkânı sağlamak adına teknik çizim hatasından ötürü iki defa belirtilmiş olan ve parselleri yapılaşamaz duruma getiren bahse konu çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Salih ERTAŞ adına kayıtlı 705 ada 88, 89, 90 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Kemal KOLUMAN adına kayıtlı 468 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca; Şırnak Merkez İmar Planı sınırları dışında kalan İlimiz Merkez İsmetpaşa Mahallesi 468 ada 57 nolu parselin bir kısmının yol, bir kısmının park ve bir kısmının konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan imar planı dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak Ili, Merkez Ilçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planı ve 02.07.2018 tarih ve 2018/67 sayılı meclis kararı ile onaylanan Şırnak Merkez Riskli Alan Dışı 510 Ha. Revizyon ve ilave İmar Planı sınırları dışında kaldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan imar planı ile; Şırnak İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi 468 ada 57 nolu parselde Ayrık Nizam 3 kat konut alanı, 7 metrelik yollar bu yolları mevcut imara bağlayan 10 metrelik taşıt yolu ve bölgeye getirilen nüfus oranında yeşil alan önerisi yapılarak plan taslağı oluşturulduğu, söz konusu parselde Taban Alan Kat Sayısı (Taks) 0,30 , inşaat alanı olarak Kaks 0,90 önerildiği görülmektedir. İmara açılmak istenen alanın yol bağlantıları ile imarlı alanla bütünleşmesinin sağlandığı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre kişi başına düşen yeşil alanın 10 metrekare olarak belirtilerek bölgeye getirilen nüfus yoğunluğunda göz önüne alındığı görülmektedir.

 

İlimiz genelinde yaşanan terör faaliyetleri nedeni ile Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. Alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanunun 2. ve ek.1 maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğması sebebiyle kentin yeniden inşaa edilebilmesi adına 468 ada 57 nolu parselde yapılan imar planı çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında gerekli kurum görüşleri doğrultusunda yapılan plan değişikliğinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Kemal KOLUMAN adına kayıtlı 468 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Abdullah UMAN adına kayıtlı 831 ada 9 ve 11 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 831 ada 9 ve11 nolu parsellerden geçen ancak; yapı adasının etrafını tamamlayarak bu parsellerin arka kısmından geçen çekme mesafesi çizgisi ile yapılaşma nizamında belirtilen çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında E:1,50 ve hmax:15,50 metre yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlanmış olduğu, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında E:1,20 ve hmax:12,50 metre yapılaşma koşullu konut alanı olarak planlanmıştır. Karayollarına bağlı 60 metrelik yola cepheli olan parsellerin karayollarından ön bahçe çekme mesafesi 10 metre, yapı adasının diğer tarafları boyunca 5 metre çekme mesafesi çizgisi  ile belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Şırnak İli, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan831 ada9 ve11noluparsellerin çevresi ile mekânsal ve sosyal açıdan uyumunu sağlamak amacıyla planlama alanında İmar Planı değişikliğinde gerek mevcut yapılaşma gerekse de kadastral mülkiyet dikkate alınmış; Planda önerilen ön cephe 10 metre ve diğer cepheler 5 metre  olarak çizilen çekme mesafesinin yapılaşma koşullarının sağlanmasında engel teşkil etmekte olduğu, yapılaşma koşullarına uygun bir şekilde yapı yerleşebilmesine imkan tanıyan çekme mesafelerinin yeniden düzenlenerek karayolları yaklaşma mesafesi 5metre olarak korunacak şekilde yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapılan plan değişikliğinde yoğunluk artışına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu sebeple; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca TOKİ Etapları dışındaki özel mülklerde ruhsat verme yetkisinin Belediyemize verilmesi sebebiyle vatandaşların taşınmazlarında ruhsatlı yapı yapabilme imkânı sağlamak adına 10metre ve 5 metre olarak belirtilmiş olan ve parsellerin yapılaşma duruma engel teşkil eden bahse konu çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Abdullah UMAN adına kayıtlı 831 ada 9 ve 11 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Abdulkadir BALIK adına kayıtlı 402 ada 22 nolu parsel, 403 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 402 ada 22 ve 403 ada 3,4,5,6,7,8 nolu parsellerden geçen ve 10 metrelik taşıt yolunun imar planında kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsellerin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 402 ada 22 nolu parselin ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı ve 403 ada 3,4,5,6,7,8 nolu parsellerden 10m lik imar yolu geçirildiği ve büyük bir kısmının da ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlanmış olduğu, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D:25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alanın 160 ha.kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli  ve 14513 sayılı yazsısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 402 ada 22 nolu parselin ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı, 403 ada 3,4,5 nolu parsellerin ayrık nizam 4 kat koşullu konut alanı,  403 ada 6,7,8 nolu parsellerin büyük  bir kısmının ayrık nizam 4 kat koşullu konut alanı ve bazı kısımlarından da 10 metrelik imar yolunun geçirilerek planlandığı tespit edilmiştir.

 

Planlama alanında yer alan 402 ada 22 nolu parsel ile 403 ada 3,4,5,6,7,8 nolu parsellerin çevresi ile uyumunu sağlamak amacıyla hazırlanan imar planı değişikliğinde kadastral yol baz alınmadan gerek mevcut yapılaşma gerekse mevcut yol dikkate alınarak planda önerilen 402 ada 12,21,22 ve 25 parseller ile 403 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerin arasından geçen 10 metrelik taşıt yolunun yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca meri imar planında bulunan otopark alanının yapılan plan değişikliği ile güney-batı yönünde kaydırıldığı görülmektedir.

 

Yürürlükte bulunan planın plan notları hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü plan değişikliği yapılamayacağı ve ulaşım hiyerarşisini bozucu plan değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda; bahse konu imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde komisyonumuzca dosyasında ve mahallinde daha detaylı inceleme yapmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Abdulkadir BALIK adına kayıtlı 402 ada 22 nolu parsel, 403 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ebubekir GİMEZ adına kayıtlı 707 ada 8 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca, İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 707 ada 8 nolu parselden geçen 15 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında 15 (onbeş) metrelik yol ile Ayrık nizam 4 kat, ön çekme mesafesi 5m ve yan çekme mesafesi de 3m yapılaşma koşullarına sahip konut olarak planlanmış ve bu kapsamda yola terk işlemleri de tamamlandığı, bu vesileyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında 15 metrelik imar yolu kaydırılarak planlandığı ve uygulama görerek terk edilen kadastral yolların dikkate alınmadan planlandığı tespit edilmiştir.

 

707 ada 8 nolu parselden kuzey güney doğrultusunda geçen 15 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırını takip etmediği, terk edilen kadastral yoldan değil bahse konu parsel ile komşu parselinin ortasından geçtiği tespit edilmiştir. Bu parselden geçen 15 metrelik imar yolunun daha terk işlemi yapılan kadastral yol ile beraber mülkiyet sınırlarını takip etmediği ve burada bulunan parsellerde yapılaşma koşullarının olumsuz etki ettiği tespit edilmiştir.

Bu parselden geçen imar yolu düzenlenmesi dışında bu plan değişikliği dosyasında herhangi bir lejant değişikliği veya yoğunluk artışı sağlanmadığı tespit edilmiştir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde; Yapılacak imar planı çalışmalarında mevcut doku ve mülkiyet dokusunun dikkate alınması gerektiği denilmektedir. Bu parselde yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ebubekir GİMEZ adına kayıtlı 707 ada 8 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Murat BULMUŞ adına kayıtlı 376 ada 7 ve 9 nolu parsellerde  yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca, Şırnak İlimiz, Merkez, Yeşilyurt Mahallesi 376 ada 7 ve 9 nolu parsellerin bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret-turizm tesis alanı’na alınması şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin yapılan imar planı değişikliği dosyası üzerinde yapılan  incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parselin, 04.05.2015 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Islah ve İlave İmar Planlarında bitişik nizam 6 (altı) kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret-konut alanı olarak planlanması vesilesiyle, 22.07.2015-01.09.2015 tarihleri arasında yapılan A.Ö:78/7,M.D: 25/11 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Özel Teftiş Raporu gereği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün “Şırnak İli, Merkez İlçesi, Riskli Alan’ın 160 ha. kısmı dışında kalan alana ilişkin yetki devri hk.”daki 25.01.2018 tarihli ve 14513 sayılı yazısı gereği Belediyemizce 02.05.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı meclis kararı ile onaylanan 645 hektar revizyon imar planında yine bitişik nizam 6 (altı) kat yapılaşma koşullarına sahip ticaret-konut alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan imar planı değişikliği dosyasında parsellerin bitişik nizam 6 katlı yapılaşma koşullarının korunarak ticaret+turizm tesis alanı’na alındığı görülmüştür.

 

Yapılan plan değişikliğinde eklenen sosyal tesis alanının donatı standartını yükselttiği ve herhangi bir yoğunluk artışına sebebiyet vermediği; Yürürlükte bulunan planın plan notları hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmelikleri gereğince donatı standartını düşürücü plan değişikliği yapılamayacağı belirtilmektedir.

 

İlimiz genelinde yaşanan terör faaliyetleri nedeni ile Şırnak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni ve Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 806 ha. alan riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.07.2016 tarihli ve 9184 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. ve ek.1. maddelerine göre, 01.08.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 2016/9082 sayılı kararına göre kararlaştırılmıştır. Sokağa çıkma yasağı döneminde ilimizde konut ve kamu binalarının zarar görerek yıkıldıkları ve bu sebeple şehrimizde hat safhada yapı ihtiyacı doğduğu görülmektedir. Bu sebeple donatı alanlarıyla beraber kentin gelişmesine vesile olacak tüm yatırım argümanlarının değerlendirilerek yeniden inşaa edilebilmesi adına söz konusu parsellerin turizm tesis alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan plan değişikliğinin oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Murat BULMUŞ adına kayıtlı 376 ada 7 ve 9 nolu parsellerde  yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

 

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, Mehmet YURTSEVER ve malikleri adına kayıtlı 488 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

      İmar Komisyonu Raporu:

 

İmar Komisyonumuzca; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 488 ada 7 nolu parselin plan değişikliğine ilişkin yapılan incelemeler neticesinde;

 

Bahse konu parsel ile ilgili önceki meclis oturumlarında alınan karara istinaden altlık oluşturacak herhangi bir çalışma ya da öneri imar planı dosyasının olmadığı görüldüğünden konu değerlendirilememektedir. Bu sebeple söz konusu plan değişikliğinin İmar Komisyonumuzca oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, Mehmet YURTSEVER ve malikleri adına kayıtlı 488 ada 7 nolu parselde yapılan imar planı değişikliğinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ON’UNCU MADDESİ

 

Meclis tatil ayının tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki

karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 2019 yılı içerisinde Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBİR’İNCİ MADDESİ

Meclis toplantı gününün tespiti konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda

aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediye Meclis toplantı gününün her ayın ilk haftasının Pazartesi günü olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONİKİ’NCİ MADDESİ

 

 Belediye Meclis Katibi üyeliğine 2 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

           Bu nedenle, Meclis katibi üyeliklerinin Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONÜÇ’ÜNCÜ MADDESİ

 

Meclis 1.ve 2. Başkan Vekilinin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Mahalli İdareler Seçimlerine kadar;  Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONDÖRT’ÜNCÜ MADDESİ

 

Belediye İmar Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve

görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Belediye İmar Komisyonunun Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONBEŞ’İNCİ MADDESİ

Belediye Plan-Bütçe Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve

görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Belediye Plan-Bütçe Komisyonunun Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

   GÜNDEMİN ONALTI’NCI MADDESİ

Trafik Teknik Komisyonuna 2 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere ve

görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Belediye Trafik Teknik Komisyonuna; Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONYEDİ’NCİ MADDESİ

Belediye Denetim Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere

ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Belediye Denetim Komisyonunun; Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ONSEKİZ’İNCİ MADDESİ

 

Belediye Kültür Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan müzakere

ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Belediye Kültür Komisyonunun; Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONDOKUZ’UNCU MADDESİ

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna 3 üyenin seçilmesi konusu olup, yapılan

müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinin (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.” Denilmektedir.

 

Bu nedenle, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun; Mahalli İdareler Seçimlerine kadar; Belediye Encümeninin Memur üyeleri olan Yazı İşleri Müdürü Kasım NAMDAR, Mali Hizmetler Müdür Vekili Adem AYGÜN ve Zabıta Müdür Vekili Nurettin BASAN’ın eliyle yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında yapılacak protokoller ile ilgili olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin a,b,c,d ve 38/g maddeleri uyarınca, Belediye Başkanı Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’na Mahalli İdareler Seçimlerine kadar, protokol ve sözleşme yapma ve imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİBİR’İNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyelerde Toplu Sözleşme yapılmasının usul ve şartları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04/04/2012 tarih ve 6289 Sayılı Kanun ile değiştirilen Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesi ile düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, Belediyemizde çalışan memur personellerin toplu sözleşmesini imzalamak üzere, Mahalli idareler Seçimlerine kadar, Belediye Başkan Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİİKİ’NCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (I) bendi gereğince, Belediyemiz adına Kamu Kurum ve Kuruşları ile tüzel kişilerden şartsız gelecek her türlü hibe ve bağışları kabul etmek üzere Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİÜÇ’ÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5620 Sayılı Kanunun 3.maddesinin 2. bendi gereğince, “Mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.” denilmektedir.

 

Bu itibarla, Belediyemizin muhtelif hizmetlerinde 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere, 30 mevsimlik işçi için Vize Teklif Cetvellerinin hazırlanılarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN YİRMİDÖRT’ÜNCÜ MADDESİ

Belediyemiz Denetim Komisyonunda üye olarak yer almak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelecek olan uzman personeller için ücret belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. Maddede;

“İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir.

Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.” Denilmektedir.

Bu itibarla; yukarıda anılan madde hükmü uyarınca, Belediyemiz Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden günlük ödeme yapılmasına, Denetim Komisyonunun emrinde belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından en az 2 uzman personelin görevlendirilmesine ve söz konusu komisyonun 45 iş günü içerisinde çalışmalarını tamamlamasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİBEŞ’İNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmakta olan 3 İnşaat Mühendisi, 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Harita Kadastro Teknikeri ve 2 Makine Teknikeri’ nin Tam Zamanlı, 1 Avukatın ise Kısmi Zamanlı olarak 1 yıl süre ile hizmet sözleşmelerinin yenilenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİALTI’NCI MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan Şırnak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı’nın yazısında; söz konusu spor kulübü sporcusu lan ve daha önce Avrupa ve dünyada derece alan Ülkemizi ve İlimizi en iyi şekilde temsil etmiş Milli Sporcumuz İsmet ALGÜL 06.04.2019-13.04.2019 tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum kentinde yapılacak olan büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecektir. Söz konusu yarışmaya ve yarışmadan önce yapılacak olan milli takım kampına sporcumuzun katılabilmesi için belediyeniz tarafından sporcumuza ve külümüze nakdi yardım yapılması denilmekte olup, Belediyemizden nakdi yadım talebinde bulunulmaktadır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

 

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

 

Bu itibarla; İsmet ALGÜL adlı Milli Sporcumuza Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası hazırlıkları için Belediyemiz Başkanlığınca 7.500,00 TL. nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİYEDİ’NCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanlığı’nın 12/12/2018 tarihli ve 02 sayılı yazısında; Türk Kızılay Şırnak Şubesi ve Şırnak Belediye Başkanlığı paydaşlığıyla İlimizde eğitim gören tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz kıyafet alabileceği, öğrencilere belirli günlerde panellerin sunabileceği, öğrencilerin kaliteli zaman geçirebileceği “Sevgi Butik ve Kitap Kafe” açmak için mekanın kurulumunda gerekli donanım malzemelerinin alımında kullanılmak üzere toplam 56.500,00 TL. yardım talebinde bulunulmaktadır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda” başlıklı  a) bendinde;  Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Bu itibarla; Türk Kızılay Şırnak Şubesi tarafından “Sevgi Butik ve Kitap Kafe” açmak ve mekanın kurulumu için gerekli donanım malzemelerinin alımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan toplam 56.500,00 TL.’nin 45.000,00 TL.’sinin Belediyemiz Başkanlığınca nakdi yardım olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN YİRMİSEKİZ’İNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan 73 Şırnak Belediye Spor Kulüp Başkanlığı’nın  yazısında; 73 Şırnak Belediye  Bayan Voleybol takımı olarak 2016 ekim ayından beri Türkiye Profesyonel Voleybol 2. Liginde ilimizi temsil etmek amacıyla, sporcular ve antrenör dahil hepimizin gönüllü olarak mücadele  ettiği ve geçen seneden beri yapılan bazı giderlerin toplamı olan 9.885,00 TL.’nin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmektedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

 

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

 

Bu itibarla; 73 Şırnak Belediye  Bayan Voleybol takımının giderleri toplamı olan 9.885,00 TL.’nin 5.000,00 TL.sinin Belediyemiz Başkanlığınca nakdi yardım olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YİRMİDOKUZ’UNCU MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan Şırnak Eğitim Spor Kulüp Başkanlığı’nın  yazısında; Şırnak Eğitim Spor Kulübü olarak Hentbol branşında faal olarak çalışmakta olduğu, toplam 50 sporcuya aktif olarak Hentbol eğitiminin verildiği ancak malzeme eksikliğinden dolayı istenilen verimi almakta zorluk çekildiği belirtilmekte olup, Hentbol branşının geliştirilmesi ve Hentbol seviyesini geliştirmek için toplam bedeli 7.400,00 TL. olan malzemeye ihtiyaç duyulduğu ve bu malzemelerin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanması talep edilmekte olduğu anlaşılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

 

 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

 

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

 

Bu itibarla; Şırnak Eğitim Spor Kulübü Başkanlığınca malzeme alımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 7.400,00 TL.nin 3.500,00 TL.sinin Belediyemiz Başkanlığınca nakdi yardım olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN OTUZ’UNCU MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesi’nin 12/12/2018 tarihli ve 15 sayılı yazısında; söz konusu Derneğin sosyal kültürel ve eğitim faaliyetleri kapsamında;  Belediyemize ait Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezin, İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında kabul edilen çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan “Şebnem Kitap Kahve” projesinin uygulanması amacı ile İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesine 3 yıl süre ile tahsis edilmesi talep edilmektedir.

 

Bu itibarla; Belediyemize ait Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında kabul edilen çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan “Şebnem Kitap Kahve” ortak projesinin uygulanması amacı ile, İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesine 3 yıl süre ile tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN OTUZBİR’İNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; İlimiz turizminin geliştirilmesi ve destinasyonlarının tanıtımının yapılması için, 31 Ocak-03 Şubat 2019 tarihleri arasında  düzenlenecek olan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapsamında, İlimiz standını temsil edecek 10 kişilik folklor ekibinin ulaşım ve konaklama giderleri ile fuar malzemelerinin İstanbula götürmek üzere araç kiralanması vb. giderlerinde kullanılmak üzere, 10.000,00 TL.nin  Başkanlığımız tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

  

GÜNDEMİN OTUZİKİ’NCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Fen İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısında bahse konu olan İlimiz Merkezine 25.10.2018 tarihinde yaşanan yoğun yağmur yağışından zarar gören vatandaşlarımızın tespiti amacıyla, Belediyemizce bir komisyonun oluşturulmasına, söz konusu komisyon tarafından yapılacak tespitler neticesinde, zarar gören ev ve işyeri başına 2.500,00 TL. nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN OTUZÜÇ’ÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabul edilip, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN OTUZDÖRT’ÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;  Belediyemiz e-Belediye Bilgi Sistemi Projesine geçmiş bulunmaktadır. Oluşturulan sistemin etkin bir şekilde yürütülmesi için Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulması hasıl olmuştur.

Bu nedenle, Belediyemizde   mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, Belediyede bilgisayar ve  bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı  planlaması ve her türlü hizmetleri yapmak, Belediyenin tüm bilgisayar  donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve birimlerin koordineli çalışmasını sağlamak, oluşturulan sistemin etkin bir şekilde yürütülmesi, mevcut sistemin çalışmasını sağlamak amacıyla, Belediyemizde Bilgi İşlem Müdürlüğünün  kurulmasına ve Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosu’nun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN OTUZBEŞ’İNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli,  Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kerem TEMEL adına kayıtlı 333 ada 4 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN OTUZALTI’NCI MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi,  Mehmet Selim DEĞER adına kayıtlı 838 ada 3 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN OTUZYEDİ’NCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Kader ÇEVİK adına kayıtlı 787 ada 42 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN OTUZSEKİZ’İNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Mahmut ERCAN adına kayıtlı 740 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN OTUZDOKUZ’UNCU MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü talebiyle imar planında ilkokul alanı olarak planlanmış 285 ada 5 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN KIRK’INCI MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cemil YETİK ve müşterekleri adına kayıtlı 488 ada 1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN KIRKBİR’İNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 611 ada 6 nolu parsellerde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

  

GÜNDEMİN KIRKİKİ’NCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 503 ada 27 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN KIRKÜÇ’ÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Abdurrahman TEMEL adına kayıtlı 488 ada 14 nolu parselde daha önce yapılan imar planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili dosyanın İmar Komisyonun havale edilmesine, İmar Komisyonu tarafından dosyasında ve planda gerekli tetkik ve incelemeler yapılıp, raporunu düzenledikten sonra, gerekli kararı vermek üzere Meclisin bir sonraki toplantısında gündeme alınıp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN KIRKDÖRT’ÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Başkan Vekili’nin önerisi üzerine, 73 Şırnak Belediye Spor Kulübü’ne 30.000,00 TL.’nin nakdi yardım olarak destek verilmesi talep edilmektedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

 

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

 

Bu itibarla; Belediyemiz Başkanlığınca “73 Şırnak Belediye Spor Kulübü” ne 30.000,00 TL. nakdi yardımda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN KIRKBEŞ’İNCİ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görümeler sonunda; Şırnak Nuh Spor Kulübü bünyesinde bulunan 3.Lig 15. Grupta yer alan Bayan Futbol takımının transfer yapabilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyulduğu ve Belediyemizden bu konuda yardım talebinde bulunulduğu, söz konusu kulübün 31/12/2018 tarihli ve 2018/20 sayılı yazısından anlaşılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

 

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu itibarla; Şırnak Nuh Spor Kulübü bünyesinde bulunan 3.Lig 15. Grupta yer alan Bayan Futbol takımının transfer ihtiyacında kullanılmak üzere 10.000,00 TL.nin Belediyemiz Başkanlığınca nakdi yardım olarak verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

asas