2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

2017 YILI TEMMUZ AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

 

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 772 ada 2 ve 10nolu parsellerle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;

 

İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi N48B03B3B-N48B03B2C paftasıyla 772 ada 2 ve 10 nolu parseller mevcut İmar planı sınırları dışında kalmaktadır. Öneri imar planı ile birlikte  kentin resmi kurum alanı ihtiyacını karşılamak üzere mevcut plan sınırları içerisinde bulunmayan 772 ada 2-10 nolu parsellerin yürürlükte olan imar planı dışında resmi kurum alanı olacak şekilde yeniden planlanması talep edilmektedir. Plan değişikliği, planlama adasındaki genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyumluluk sağlayacak şekilde kamu yararı ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelik hükümleri kapsamında kamu yararı gözetilerek hazırlanmış olup, talep edilen değişikliğin yapılmasında komisyonca herhangi bir sakıncanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, söz konusu imar planı değişikliğinin İmar Komisyonun raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 577 ada 6nolu parselle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;

 

İlimiz Merkez Yenimahalle Mahallesi M48-C-24-C paftasıyla 577 ada 6 nolu parsel mevcut İmar planında Özel Sağlık Tesis Alanı olarak yer almaktadır. Şırnak İlinde konut ihtiyacının sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacının giderilmesi bu değişikliğin temel gerekçesidir. Söz konusu parsel daha önce özel sağlık merkezi yapılmak için imar plan değişikliği yapılarak özel sağlık tesis alanı olarak planlanmış ve ruhsatlandırılmıştır. Gelişen son olaylardan dolayı kentte ağır hasarlı binaların yıkılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması ile ortaya çıkan konut ihtiyacına cevap verebilmek için özel sağlık tesis alanı olarak planlanmış parselin yeniden düzenlenerek konut alanı olarak değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda ticaret-konut alanı yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanda İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Bu doğrultuda; söz konusu parsele, ticaret-konut alanı “Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret-Konut Alanı” olarak kullanım kararı önerilmiştir. Mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet vermemek amacıyla kamu yararı ilkeleri doğrultusunda plan değişikliği hazırlanmıştır. Yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelik hükümleri kapsamında kamu yararı gözetilerek hazırlanmış olup, talep edilen değişikliğin yapılmasında komisyonca herhangi bir sakıncanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, söz konusu imar planı değişikliğinin İmar Komisyonun raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 16/06/2017 tarihli ve 98 sayılı yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile,

 

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’ncimaddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.denilmektedir.

 

Bu nedenle, Belediyemizce belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet göstermekte olan amatör spor kulüplerine nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi; “(Değişik:17/9/2004-5234/4md.)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Denilmektedir.

Bu itibarla, Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne ait iş ve hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet Acil Kurtarma Aracı’nın alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi; “(Değişik:17/9/2004-5234/4md.)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Denilmektedir.

Bu nedenle, Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet kazıyıcı ve yükleyici kepçenin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;BelediyemizBaşkanlığı  ile Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü arasında 1-2 noluRodere, Bilbil ve Serisevkü dereleri taşkın koruma işine ait maddeden oluşan protokolün aynen kabul edilmesine ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz merkez Yeni Mahallede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 772 ada 2 nolu parsel ile mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Bahçelievler Mahallesinde bulunan 312 ada 2 nolu parsel ile bedel farkı gözetmeksizin trampa (takas) yapılmasının, 772 ada 2 nolu taşınmazın Karayolları Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince trampa (takas) yapılması, trampa işlemleri ile ilgili evrakları imzalamaya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdür Vekili’nin yetkili kılınması, meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) bendinde;

 

“Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,  yurt  içi  ve  yurt  dışı  müsabakalarda  üstün  başarı  gösteren  veya  derece  alan  sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.”

 

Yine aynı Kanunun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. Maddesinin (a) bendinde;

 

“Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Denilmektedir.

 

Bu itibarla, Belediyemizce İlimiz Merkezinde kamera sistemleri zarar gören okullara gerekli yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

asas

Assign a menu in the Left Menu options.