2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

2017 YILI HAZİRAN AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

                                                               

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi 377 Ada 16 Nolu parselle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;

 

İlimiz Merkez Yeşilyurt Mahallesi M48-C-25-D paftasıyla 377 ada 16 nolu parsel mevcut imar planında BL-6 yapı nizamlı konut alanı ve bir kısmı yol olarak yer almaktadır. Planlama alanına ilişkin 377 ada 16 nolu parselde bulunan yapıya ait daha önce 23.12.2009 tarihinde Bodrum dahil 10 kat yapı ruhsatı alınmasına rağmen yapı ruhsatına aykırı olarak blok nizam 11 kat olarak inşa edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ilave kat işlemiyle ilgili belediye encümenince 15.01.2016 tarih ve 04 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanununun 42. Maddesi hükmü gereğince cezai işlem uygulanmıştır. Bu nedenle mağduriyet oluşmasına sebebiyet vermemek amacıyla hak sahipliliğinin korunması kamu yararı ilkeleri doğrultusunda elzem olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Bu bağlamda daha önce alınmış yapı ruhsat belgesi ile İmar planı arasındaki uyuşmasızlığın giderilmesi amacıyla plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelik hükümleri kapsamında kamu yararı gözetilerek hazırlanmış olup, talep edilen değişikliğin yapılmasında komisyonca herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, söz konusu imar planı değişikliğinin İmar Komisyonun raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 576 ada 30 nolu parselle ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde;

 

İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi M48-C-24-C paftasıyla 576 ada 30 nolu parsel mevcut imar planında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Şırnak İlinde son dönemde yaşanan olaylar ve akabinde zarar gören konutların yıkılmasıyla artan konut ihtiyacının giderilmesi bu değişikliğin temel gerekçesidir. Bu kapsamda ticaret-konut alanı yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanda İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Bu doğrultuda; söz konusu parsele, ticaret-konut alanı “Bitişik Nizam 7 Katlı Ticaret-Konut Alanı” olarak kullanım kararı önerilmiştir. Mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet vermemek amacıyla kamu yararı ilkeleri doğrultusunda plan değişikliği hazırlanmıştır. Yapılan imar planı değişikliği 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelik hükümleri kapsamında kamu yararı gözetilerek hazırlanmış olup, talep edilen değişikliğin yapılmasında komisyonca herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, söz konusu imar planı değişikliğinin İmar Komisyonun raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

  

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Şırnak İcra Müdürlüğünün 2016/ 349  E. Sayılı dosyasında  asıl  (ana) alacak/ tazminat bakiyesi, işlenmiş yasal faizi, yargılama gider ve harçları ile hesaplanan vekalet ücreti olmak üzere toplam 16.541,96 TL.nin;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 1.fıkrasının   (k) bendi  ile 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (h) bendi gereğince davacı vekiline tediye edilmesi uygun görülmüş olup, oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 772 ada 2 ve 10 nolu parsellerle ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, söz konusu komisyon tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, , Meclisin gerekli kararı vermek üzere, Temmuz 2017 tarihli Meclis toplantı gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;İlimiz Merkez Yeni Mahalle 577 ada 6 nolu parselle ilgili dosyanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, söz konusu komisyon tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, , Meclisin gerekli kararı vermek üzere, Temmuz 2017 tarihli Meclis toplantı gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

 

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek 35.000.000.(otuzbeşmilyon)TL kredi ile karşılanmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,harç,ücret vs.ödemelerin,İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak. Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Banaksı A.Ş ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebiilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca,SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Turan BEDİRHANOĞLU’nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

        Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz Merkezinde Yol Kotu Tutanağı harç ücretlerinin Konutlarda beher m2 başına 0,70 TL., İşyerlerin de ise beher m2 başına 0,90 TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

asas

Assign a menu in the Left Menu options.