2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2017 YILI ARALIK AYI’NA AİT MECLİS KARARLARI

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ:

İl Müftülüğü’ nün 01/11/2017 tarihli ve 1349 sayılı “Sanayi Camii için Halı Alımı” konulu yazısı ile söz konusu Caminin çevre düzenlemesinin de Belediyemiz Başkanlığınca yapılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İl Müftülüğü’nün ilgi yazısında; İlimiz Sanayi Sitesi Camii bitme aşamasına geldiği, adı geçen caminin ibadete açılabilmesi için 265 m2 (yaklaşık 30.000 Otuz bin TL.) değerinde halıya ihtiyacının olduğu, gerekli halının Belediyemiz tarafından temin edilip, adı geçen camiye hibe edilmesi talep edilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

Bu nedenle, İl Müftülüğünce, İlimiz Merkez Sanayi Sitesi Caminin ibadete açılabilmesi için ihtiyaç duyulan 265 m2 (yaklaşık 30.000 Otuz bin TL.) değerinde Halı’ nın ayni yardım olarak Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ve söz konusu caminin çevre düzenlemesinin de Belediyemiz tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ:

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 27/11/2017 tarihli ve 198 sayılı Nakdi Yardım konulu yazı ekinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 27/11/2017 tarihli ve 198 sayılı Nakdi Yardım konulu yazı ekinde bulunan 73 Şırnak Belediyespor Kulübü Derneği’nin dilekçesinde; Kulübümüz giderleri için 200.000,00 TL. nakdi yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’inci maddesi ile değişik ikinci cümlesine;

./..

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” İfadesi ile

Aynı maddenin, 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile eklenen ikinci fıkrasına ise, “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. denilmektedir.

Bu nedenle, Belediyemizce 73 Şırnak Belediyespor Kulübüne 200.000,00 TL.nakdi yardımın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN: GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ:

Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, 1 İnşaat Mühendisi’nin sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu müdürlüğün işlerinin aksamasına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

./..

Bu nedenle, söz konusu Müdürlük işlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi

için, Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere bir İnşaat Mühendisi’nin, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince aylık net 2.940,32 TL. üzerinden Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ:

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 09/08/2017 tarih ve 94/41 sayılı Özel Teftiş Raporu’nun “Mali Durum ve Mali Hizmetler” başlıklı 104. Maddesine istinaden; İlimiz Merkezinde 2016 yılında yaşanan olaylar sebebiyle, evleri ve işyerleri yıkıldığı halde adlarına Emlak Vergisi tahakkuk edilen vatandaşların, 2016-2017 yıllarına ait Emlak Vergi Tahakkuklarının iptal edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 09/08/2017 tarih ve 94/41 sayılı Özel Teftiş Raporu’nun “Mali Durum ve Mali Hizmetler” başlıklı 104. Maddesinin 2. Ve 3. Fıkrasında; 2016 yılında Şırnak Merkezinde yaşanan olaylar sebebiyle yaklaşık 8000 adet konutun yıkıldığı ancak söz konusu bina sahiplerinin taşınmazları yıkılmasına rağmen Emlak vergisi Tahakkuk işlemi tesis edildiği anlaşılmıştır.

./..

Evleri-işyerleri yıkıldığı halde adlarına Emlak Vergisi tahakkuk edilen vatandaşların tespit edilerek,  Belediye Meclisi kararlarıyla 2016-2017 yılları Emlak vergisi tahakkuklarının iptali cihetine gidilmesi sağlanmalıdır. Denilmektedir.

Bu itibarla; söz konusu madde hükmü uyarınca, ilimiz merkezinde Evleri ve işyerleri yıkıldığı halde adlarına Emlak Vergisi tahakkuk edilen vatandaşların 2016-2017 yıllarına ait Emlak vergisi tahakkuklarının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ:

Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 709 sayılı yazıya istinaden Şırnak şehir içi yolcu taşımacılığı için güzergah ve araç sayısının tespit edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2017 tarihli ve 709 sayılı yazısının ekinde bulunan “Güzergah ve Araç Sayısını Belirleme Komisyonu” tarafından hazırlanan rapora göre; Şırnak Merkez Şehiriçi araç güzergahları ve bulunması gereken araç sayısının tespitinin yapılması gerektiği, söz konusu komisyon tarafından yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda; Şırnak Merkez Şehiriçi yolcu taşımacılığı güzergah ve araç sayısının tespiti aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GZÜERGAH MESAFESİ VE ARAÇ SAYISI

 

KIRMIZI HAT 1

 

 

KIRMIZI HAT 2

 

 

 

MAVİ HAT 1

 

 

 

MAVİ HAT 2

 

11.237,83 KM. 10.043,79 KM.

 

11.880,68 KM.

 

10.070,86 KM.

 

6 Adet Araç 5 Adet Araç

 

6 Adet Araç

 

5 Adet Araç

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN: GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ:

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21/11/2017 tarihli ve E.19978618 sayılı yazısı ve eki’nin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21/11/2017 tarihli ve E.19978618 sayılı yazısının ekinde bulunan Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu Müdürlüğü’nün 16/11/2017 tarihli ve E.19355959 sayılı yazısında; Söz konusu ilkokulu bünyesinde 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen anasınıfında çocukların okulda eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına oynayacakları eğitsel oyuncak bulunmadığı ve Okulun maddi imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle bu oyuncakların okul kanalı ile temin edilemediği, gelen veli şikayetlerinin de artması üzerine, bahsi geçen okulun anasınıfına eğitsel oyuncak alınması talebi bulunmaktadır.

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. Denilmektedir.

        Bu itibarla; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21/11/2017 tarihli ve E.19978618 sayılı yazısının ekinde bulunan Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu Müdürlüğü’nün 16/11/2017 tarihli ve E.19355959 sayılı yazısında, Söz konusu ilkokulu bünyesinde 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen anasınıfında çocukların okulda eğlenceli vakit geçirebilmeleri  için ihtiyaç duyulan eğitsel oyuncakların, Belediyemiz Başkanlığınca temin edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

asas

Assign a menu in the Left Menu options.