2017 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

          Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; İlimiz merkez Yeni Mahallede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 772 ada 2 No’lu parsel ile mülkiyeti Kara yolları IX. Bölge Müdürlüğüne ait olan 312 ada 2 No’lu parsel ile trampa (takas) yapılmasının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e fıkrası gereğince trampa (takas) yapılması, trampa işlemleri ile ilgili evrakları imzalamaya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdür Vekilinin  yetkili kılınması, meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ve tasdik edilmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;Şırnak Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilip, onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Belediye Zabıta ve Trafik personellerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 54 sayılı yazısında; Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda görev niteliği gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen fazla çalışma ücretlerine ilişkin, nüfusu 50.0001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde görev yapan Zabıta ve Trafik personellerine 290 TL. fazla çalışma ücreti verilebilir denilmektedir.

Bu nedenle, Belediyemizde çalışan Zabıta ve Trafik personellerine verilen fazla mesai ücretlerinin 170 TL’den 180 TL.’ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Belediye İtfaiye personellerine ödenen fazla çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 14 sayılı yazısında; Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda görev niteliği gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen fazla çalışma ücretlerine ilişkin, nüfusu 50.0001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde görev yapan İtfaiye personellerine 290 TL. fazla çalışma ücreti verilebilir denilmektedir.

Bu nedenle, Belediyemizde çalışan İtfaiye personellerine verilen fazla mesai ücretlerinin 170 TL’den 180 TL.’ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

         Belediyemizin 2017 Yılına ait Performans Programının görüşülmesi konusu olup, yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; Belediyemizin 2017 Yılına ait Performans Programı ile ilgili Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, Yapılan inceleme sonucunda; Kurumun, 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı uyarınca hazırlanan, 2017 Yılı Performans Programının mevcut olduğu ve ilgili dokümanların mevzuatta belirtilen zamanlara ve sunum kriterlerine uyularak hazırlandığı, 2017 Yılı Performans Programı, performans bilgisinin içeriğine yönelik aranan şartlardan; ilgililik, ölçülebilirlik, iyi tanımlanma ve performans değerleri yasal kuralları açısından incelenmiş, 2017 Yılı bütçesinin Müdürlüklerin Ekonomik Kod ödenekleri bazında incelendiğinde, Performans hedeflerine ulaşılabilmesi için yeterli kaynak dağılımlarını içeren cetvellerin konmuş olduğu görülmüş, bu nedenle Şırnak Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı komisyonca uygun görülmüş olduğu tespit edilmiştir.

 

2017 Yılı Performans Programının, Plan ve Bütçe komisyonunun raporu doğrultusunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

asas

Assign a menu in the Left Menu options.