2017 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 56. Maddeleri gereği ve ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi gereği çıkarılan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında  Yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Bendine istinaden; Belediye Meclisine sunulan Şırnak Belediye Başkanlığının, 2016 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, görevden alınan Belediye Başkanı döneminin (01.01.2016-04.11.2016) faaliyet raporundaki açıklamaların YETERSİZLİĞİNE ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 26. Maddesi gereği işlem tesis edilmesine, 04.11.2016-31.12.2016 tarihinden itibaren görevlendirilmesi yapılan Belediye Başkanı V. Döneminin (04.11.2016-31.12.2016) faaliyet raporundaki açıklamaların YETERLİ görüldüğünden,Başkanlığımızın 2016 Yılı Faaliyet Raporu yukarıda belirtilen şekilde KABULÜNE;

03.04.2017 günkü oturumda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2016 Yılına ait Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi konusu olup,  yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda; 5393sayılı Belediye Kanunu’ nun 25.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden hazırlanan 2016 Yılına ait Denetim Komisyonu Raporu incelenmiş olup, söz konusu raporun aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 521 ada 36 nolu parselin Sağlık BakanlığınaKadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılmak şartı ile bedelsiz olarak devredilmesinin görüşülmesi konusu olup,  yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda aşağıdaki karara varıldı.

Yapılan müzakere ve görüşmeler sonunda;Mülkiyeti Belediyemize ait olan 521 ada 36 nolu parselin Sağlık Bakanlığına devredilmesi ile ilgili İmar Komisyonu tarafından yerinde ve dosyasında gerekli incelemeler yapılmış olup, söz konusu incelemeler neticesinde;

İlimiz merkezinde 2017 yılı itibariyle hastaların tedavi görebileceği özel hastane bulunmamakla beraber sadece 1 adet devlet hastanesi bulunmaktadır. İlimiz ilçelerinden de gelen hastalara bakılan Şırnak devlet hastanesinde kadın doğum bölümü bulunmakta zaruri ihtiyaç olan kadın doğum hastanesine ilimiz henüz kavuşamamıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Şırnak İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği yapılması planlanan ‘Şırnak 75 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Devlet Hastanesi İnşaatı’ işi için arsa ihtiyacı duymuştur. Şırnak devlet hastanesine yakın olması hasebi ile daha önce otogar alanı olarak kullanılan ancak yıkım kararı alınan mülkiyeti Şırnak Belediye Başkanlığına ait 521 ada 36 nolu parsel uygun görülmüş ve başkanlığımızdan talep edilmiştir.

Şırnak bölgesinde arazi morfolojik yapısı itibariyle yapılaşmaya uygun rezerv alanların az olduğu bilinen bir gerçektir. ‘Şırnak 75 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Devlet Hastanesi İnşaatı’ işi için, sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik ilişkisinin kurulması bağlamında Şırnak devlet hastanesine yakın yerde konumlanması gereklilik teşkil etmektedir. Ayrıca gerek kent merkezinden gerekse çevre köy ve ilçelerimizden gelebilecek hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişebilmeleri ve uygun koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için merkezi bir alana konumlanmasının uygun olacağı kanaati ağır basmaktadır. Söz konusu yapım işi için 521 ada 36 nolu parselin tesis edilmesi kamu yararına olacağı düşünülmekte ve komisyonca herhangi bir sakıncanın bulunmadığı görüşü hakim olmuştur.

Bu nedenle, İmar Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 521 ada 36 nolu parselin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere,  Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılması kaydı ile Sağlık Bakanlığına bedelsiz olarak devredilmesine, Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesine göre, “Devredilen taşınmazın asli amacına uygun kullanılmaması halinde, söz konusu taşınmazın devir işlemlerinin iptal edilmesine, taşınmaz mülkiyetinin yeniden Belediyemiz Başkanlığına geçmesine, aynı Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince de tapu kütüğüne şerh konulmasına, devir işlemi ile ilgili Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılmasına ve söz konusu protokolü Belediyemiz adına imzalamak üzere, Belediyemiz Başkan Vekili Turan BEDİRHANOĞLU’na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

asas

Assign a menu in the Left Menu options.